گل و گیاه فضای آزاد

گل آهار: Zinnia

ادامه مطلب...

گل شیپوری: Zantedeschia

ادامه مطلب...

بنفشه:Viola

ادامه مطلب...

سیزاب: Veronica

ادامه مطلب...

شاه پسند : Verbena

ادامه مطلب...

گل ماهور Verbascum

ادامه مطلب...

گل لادن : Tropaeolum majus

ادامه مطلب...

گل معبر (گل کره ای) : Trollius

ادامه مطلب...

تریلیوم: Trillium

ادامه مطلب...

آفتاب گردان مکزیکی: Tithonlia

ادامه مطلب...

برگ سدایی: Thalictrum

ادامه مطلب...

گل جعفری: Tagetes

ادامه مطلب...

کتور: Stokesia laevis

ادامه مطلب...

گوش بره : Stachys byzantina

ادامه مطلب...

پیرگیاه (زلف پیر): Senecio

ادامه مطلب...

گل پروانه : Schizanthus Pinnatus

ادامه مطلب...

طوسک ( مامیثا): Scabiosa

ادامه مطلب...

مریم گلی: Salvia

ادامه مطلب...

سالپیکلوسیس سینوآتا: Salpiglossis sinuata

ادامه مطلب...

کوکب کوهی: Rudbeckia

ادامه مطلب...

ورث معطر (اسپرک) : Reseda odorata

ادامه مطلب...

خرفه گل درشت: Portulaca grandiflora

ادامه مطلب...

بولمونيوم: Polemonium

ادامه مطلب...