انواع نهال گوجه سبز

نهال گوجه سبز

ارقام نهال گوجه سبز از خانواده ی Rosaceae و از جنس Prunus هستند و تشابه زیادی با هم دارند. دو گونه از میوه های هسته دارند که میوه آبدار و لذیذی دارند.

تفاوت بین گوجه با آلو، گذشته از شکل ظاهری، رنگ میوه، برگ و قامت درخت، اختلاف میان طعم و مزه ی آنهاست؛ به این معنی که گوجه ها را حتی به صورت سبز کال و نارس در ایران مصرف می کنند. حال آنکه آلوها تا مرحله ی نهایی و بلوغ، گس و غیر قابل مصرف هستند.

مناطق انتشار و نیازهای اقلیمی

زمین های عمیق با زهکشی کامل را بیشتر می پسندند. البته آلوها در میان درختان میوه ی هسته دارها بیشتر از همه خاک های سنگین را تحمل می کنند. تکثیر گوجه و آلوها از طریق کشت بذر و سپس پیوند T (T budding) یا قاشی (Chip budding) است. می توان از روش های قلمه زدن، خوابانیدن شاخه و پاجوش نیز برای تکثیر گوجه و آلو استفاده کرد.

 

 نهالستان گوجه سبز

 نهالستان گوجه سبز پیوندی

نهالستان گوجه سبز موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال 

نهال گوجه آذرشهر :

 انواع نهال گوجه سبز مبدا این رقم آذربایجان شرقی است و حالت شاخه ها به صورت مایل و زاویه ای به نسبت بسته دارد. شکل میوه قلبی، صاف و رنگ آن زیتونی مایل به زرد با زمینه گلی است. طعم میوه ملس و در زمان رسیدن به طور کامل شیرین است. نسج میوه نرم و آبدار و رنگ گوشت سبز روشن و زمان رسیدگی کاملاً زرد و هسته به گوشت چسبیده است.


  نه

کد محصول : 2100

حدود قیمت نهال گوجه سبز آذرشهر ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گوجه سبز آذرشهر گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گوجه سبز پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گوجه سبز/کوددهی نهال گوجه سبز و کوددهی درخت گوجه سبز/شرایط کاشت نهال گوجه سبز با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

الستان گوجه سبز جهاد کشاورزی

نهال گوجه ملایر :

مرکز اصلاح نهال گوجه سبز

نهال گوجه زودبازده میوه ی آن به رنگ سبز روشن مایل به گلی، گرد، حجم متوسط و کمی میخوش است. تاریخ رسیدن میوه اواخر خرداد و اوایل تیر ماه است.

 

 

کد محصول : 2101

حدود قیمت نهال گوجه سبز ملایر ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گوجه سبز ملایر گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گوجه سبز پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گوجه سبز/کوددهی نهال گوجه سبز و کوددهی درخت گوجه سبز/شرایط کاشت نهال گوجه سبز با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

عمر درخت گوجه سبز

نهال گوجه سرخ اراک : 

 مرکز اصلاح نهال گوجه سبز

بهترین نهال گوجه سبز مبدأ این رقم اراک است. تیپ شده جامی با شاخه‌های مایل و ارتفاعی با متوسط 5/5 متر دارد . میوه ها را در هفته اول تیر می‌رسند متوسط عملکرد درخت ۹۰ کیلوگرم و متوسط وزن میوه ۲۴ گرم است . شکل میوه قلبی صاف و رنگ آن زرشکی است هسته ای پیچیده به گوشت و رنگ گوشت زرشکی است میوه نرم و آبدار است .

 

نیاز آبی نهال گوجه سبز

نیاز آبی درخت گوجه سبز

کد محصول : 2102

حدود قیمت نهال گوجه سبز سرخ اردک ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گوجه سبز سرخ اردک گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گوجه سبز پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گوجه سبز/کوددهی نهال گوجه سبز و کوددهی درخت گوجه سبز/شرایط کاشت نهال گوجه سبز با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گوجه سلطانی :

نهال گوجه سبز پایه رویشی

قیمت نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده به ارتفاع ۶ متر رسیدن میوه در هفته آخر تیر ماه متوسط عملکرد درخت ۶۰ کیلوگرم است و وزن میوه ۴۰ کیلوگرم می باشد .

میوه قلبی شکل صاف و رنگ میوه گلی با زمینه زرد رنگ طعم میوه شیرین کمی ملس و رنگ گوشت آن زرد است. هسته به گوشت چسبیده است .


 

خرید نهال گوجه سبز پایه رویشی

فروش نهال گوجه سبز پایه رویشی

کد محصول : 2103

حدود قیمت نهال گوجه سبز سلطانی ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گوجه سبز سلطانی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گوجه سبز پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گوجه سبز/کوددهی نهال گوجه سبز و کوددهی درخت گوجه سبز/شرایط کاشت نهال گوجه سبز با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گوجه مراغه :

 قیمت نهال گوجه سبز پایه رویشی

فروش نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده با متوسط ارتفاع 5/4 متر. میوه ها در هفته دوم تیر ماه می رسند. عملکرد درخت 75 کیلو گرم با وزن 5/17 گرم، شکل میوه گرد با رنگ قرمز مایل به جگری . طعم شیرین و نسج نرم و آبدار، هسته چسبیده به گوشت الست.


 

نهال گوجه سبز دیرگل

کد محصول : 2104

حدود قیمت نهال گوجه سبز مراغه ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گوجه سبز مراغه گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گوجه سبز پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گوجه سبز/کوددهی نهال گوجه سبز و کوددهی درخت گوجه سبز/شرایط کاشت نهال گوجه سبز با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گوجه سعدی :

 قیمت نهال گوجه سبز دیرگل

خرید نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های نسبتاً عمومی با متوسط ارتفاع 5/5 متر می باشد طول دوره گلدهی ۱۵ روز و متوسط عملکرد آم 60 کیلوگرم است. رنگ میوه قرمز مایل به جگری و شکل آن قلبی است. طعم میوه ملس، بافته آبدار، رنگ گوشت زرد و هسته چسبیده به گوشت است.

 

خرید نهال گوجه سبز دیرگل

کد محصول : 2105

حدود قیمت نهال گوجه سبز سعدی ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گوجه سبز سعدی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گوجه سبز پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گوجه سبز/کوددهی نهال گوجه سبز و کوددهی درخت گوجه سبز/شرایط کاشت نهال گوجه سبز با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گوجه برغان :

 فروش نهال گوجه سبز دیرگل

تولید نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی، با شاخه های نسبتاً عمودی با متوسط ارتفاع 5/5 متر می باشد. طول دوره گل دهی 15 روز و متوسط عملکرد آن 60 کیلو گرم است. رنگ میوه قرمز مایل به جگری و شکل آن قلبی است. طعم میوه ملس، بافت آبدار، رنگ گوشت زرد و هسته چسبیده به گوشت است.


 

نهال گوجه سبز پایه کوتاه

کد محصول : 2106

حدود قیمت نهال گوجه سبز برغان ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گوجه سبز برغان گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گوجه سبز پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گوجه سبز/کوددهی نهال گوجه سبز و کوددهی درخت گوجه سبز/شرایط کاشت نهال گوجه سبز با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گوجه سبز اسراییلی :

فروش انواع نهال گوجه سبز

هرس درخت گوجه سبز مبدا آن سرزمین اشغالی استروشن جامی با شاخه های گسترده به ارتفاع 6 متر زمان رسیدن میوه ها نیمه دوم خرداد است متوسط عملکرد درخت 115 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 42 گرم است شکل میوه قلبی دارای شیار طولی است و میوه نرم و آبدار با رنگ گوشت سبز هسته به گوشت چسبیده است


 

خرید انواع نهال گوجه سبز

 

کد محصول : 2107

حدود قیمت نهال گوجه سبز اسراییلی ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گوجه سبز اسراییلی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گوجه سبز پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گوجه سبز/کوددهی نهال گوجه سبز و کوددهی درخت گوجه سبز/شرایط کاشت نهال گوجه سبز با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گوجه سبز ترکیه ای :

قیمت انواع نهال گوجه سبز

کوددهی و تغذیه درخت گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده با متوسط ارتفاع 5/0 متر. میوه ها در هفته دوم اردیبهشت می رسند. عملکرد درخت 130 کیلو گرم با وزن 7/08 گرم، شکل میوه گرد با رنگ سبز تیره . طعم شیرین و نسج نرم و آبدار، هسته چسبیده به گوشت الست.

 

 

کد محصول : 2108

حدود قیمت نهال گوجه سبز ترکیه ایی ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گوجه سبز ترکیه ایی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گوجه سبز پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گوجه سبز/کوددهی نهال گوجه سبز و کوددهی درخت گوجه سبز/شرایط کاشت نهال گوجه سبز با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گوجه قرمز کرج : 

 

آفات و بیماری های گوجه سبز مبدأ این رقم اراک است. تیپ شده جامی با شاخه‌های مایل و ارتفاعی با متوسط 4/5 متر دارد . میوه ها را در هفته دوم خرداد می‌رسند متوسط عملکرد درخت 120 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 33 گرم است . شکل میوه قلبی صاف و رنگ آن قرمز است هسته ای پیچیده به گوشت و رنگ گوشت قرمز است میوه نرم و آبدار است .

 

 

کد محصول : 2109

حدود قیمت نهال گوجه سبز قرمز کرج ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گوجه سبز قرمز کرج گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گوجه سبز پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گوجه سبز/کوددهی نهال گوجه سبز و کوددهی درخت گوجه سبز/شرایط کاشت نهال گوجه سبز با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

بذر گوجه سبز-گوجه سبز-نهال گوجه سبز-نهال1ساله یکساله گوجه سبز-نهال 2ساله دوساله گوجه سبز-نهال 3ساله سه ساله گوجه سبز -روش کاشت نهال گوجه سبز-خواص گوجه سبز-خواص هسته گوجه سبز-ارقام گوجه سبز-ارقام تجاری گوجه سبز-فروش نهال گوجه سبز-خرید نهال گوجه سبز-انواع نهال گوجه سبز-بهترین رقم گوجه سبز-فروش بذر گوجه سبز -خرید بذر گوجه سبز-بهترین نوع نهال گوجه سبز-قیمت نهال گوجه سبز-پرورش گوجه سبز-تکثیر درخت گوجه سبز -نهال گوجه سبز پاکوتاه-انواع گوجه سبز پا کوتاه-خرید نهال گوجه سبز پاکوتاه-فروش نهال گوجه سبز پاکوتاه-ارقام گوجه سبز پاکوتاه-اسم انواع گوجه سبز-انواع گوجه سبز-لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز-فروش نهال اصلاح شده گوجه سبز-خرید نهال اصلاح شده گوجه سبز-فروش نهال گوجه سبز در تهران-فروش نهال گوجه سبز در کرج-فروش نهال اصلاح شده گوجه سبز در تهران-فروش نهال اصلاح شده گوجه سبز در کرج-ارقام نهال گوجه سبز-فروش نهال گوجه سبز از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت گوجه سبز-بهترین نوع گوجه سبز-درخت گوجه سبز-فروش نهال سایز بزرگ گوجه سبز-فروش نهال بن دار گوجه سبز-فروش درخت گوجه سبز-خرید نهال سایز بزرگ گوجه سبز-خرید نهال بن دار گوجه سبز-خرید درخت گوجه سبز-نهالستان گوجه سبز-مرکز فروش نهال گوجه سبز-پرورش نهال گوجه سبز-فاصله کاشت درخت گوجه سبز-زمان هرس درخت گوجه سبز -پرورش درخت گوجه سبز در گلدان-نیاز آبی درخت گوجه سبز-نگهداری درخت گوجه سبز در گلدان-نیاز آبی درخت گوجه سبز-قلمه زدن درخت گوجه سبز-انواع گوجه سبز در ایران-نحوه نگهداری درخت گوجه سبز-کاشت هسته گوجه سبز-درخت گوجه سبز زینتی--قیمت گوجه سبز-قیمت نهال گوجه سبز-گوجه سبز و لاغری-نهال گوجه سبز شناسنامه دار-تکثیر درخت گوجه سبز-فصل برداشت گوجه سبز-نحوه کاشت درخت گوجه سبز-روش کاشت درخت گوجه سبز-درخت گوجه سبز-درخت گوجه سبز-آموزش پیوند زدن درخت گوجه سبز- هرس درخت گوجه سبز-سمپاشی درخت گوجه سبز-بیماریهای  درخت گوجه سبز-نگهداری درخت گوجه سبز-تقویت درخت گوجه سبز-عمر درخت گوجه سبز-باغ گوجه سبز-کاشت گوجه سبز در خانه-زمان کاشت نهال گوجه سبز-احداث باغ گوجه سبز-قیمت گوجه سبز-نهال گوجه سبز-خرید نهال گوجه سبز-ارقام نهال گوجه سبز-شکوفه درخت گوجه سبز-علت ریزش میوه گوجه سبز-فاصله کاشت درخت گوجه سبز-عکس درخت گوجه سبز-میزان باردهی درخت گوجه سبز-ارتفاع درخت گوجه سبز 

 

 

آلو برغان-نهال آلو برغان-نهال آلو رقم برغان-درخت آلو برغان-درخت آلو رقم برغان-نهال یکساله 1ساله آلو برغان-نهال دوساله 2ساله آلو برغان-نهال سه ساله 3ساله آلو برغان-نهال سایز بزرگ آلو برغان-فروش نهال آلو برغان-خرید نهال آلو برغان

1. گوجه برغان

مبدا این رقم برغان است و شاخه های گسترده ای دارد. متوسط ارتفاع درخت برابر 5/5 متر است. میوه قلبی شکل و صاف و رنگ آن قرمز جگری با خال های زرد است. طعم میوه شیرین و کمی ملس و نسج آن سفت و آبدار است. رنگ گوشت میوه زرد و هسته ی آن به گوشت می چسبد.

 

 

آلو آذرشهر-نهال آلو آذرشهر-نهال آلو رقم آذرشهر-درخت آلو آذرشهر-درخت آلو رقم آذرشهر-نهال یکساله 1ساله آلو آذرشهر-نهال دوساله 2ساله آلو آذرشهر-نهال سه ساله 3ساله آلو آذرشهر-نهال سایز بزرگ آلو آذرشهر-فروش نهال آلو آذرشهر-خرید نهال آلو آذرشهر

2.گوجه آذرشهر

مبدا این رقم آذربایجان شرقی است و حالت شاخه ها به صورت مایل و زاویه ای به نسبت بسته دارد. شکل میوه قلبی، صاف و رنگ آن زیتونی مایل به زرد با زمینه گلی است. طعم میوه ملس و در زمان رسیدن به طور کامل شیرین است. نسج میوه نرم و آبدار و رنگ گوشت سبز روشن و زمان رسیدگی کاملاً زرد و هسته به گوشت چسبیده است.

 

 

آلو ملایر-نهال آلو ملایر-نهال آلو رقم ملایر-درخت آلو ملایر-درخت آلو رقم ملایر-نهال یکساله 1ساله آلو ملایر-نهال دوساله 2ساله آلو ملایر-نهال سه ساله 3ساله آلو ملایر-نهال سایز بزرگ آلو ملایر-فروش نهال آلو ملایر-خرید نهال آلو ملایر

3.گوجه ملایر

میوه ی آن به رنگ سبز روشن مایل به گلی، گرد، حجم متوسط و کمی میخوش است. تاریخ رسیدن میوه اواخر خرداد و اوایل تیر ماه است.

 

 

گوجه   سرخ اراک-نهال گوجه   سرخ اراک-نهال گوجه   رقم  سرخ اراک-درخت گوجه   سرخ اراک-درخت گوجه   رقم سرخ اراک-نهال یکساله 1ساله گوجه   سرخ اراک-نهال دوساله 2ساله  گوجه   سرخ اراک-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   سرخ اراک-نهال سایز بزرگ گوجه   سرخ اراک-فروش نهال  گوجه   سرخ اراک-خرید نهال گوجه   سرخ اراک

4.گوجه سرخ اراک

مبدأ این رقم اراک است. تیپ شده جامی با شاخه‌های مایل و ارتفاعی با متوسط 5/5 متر دارد . میوه ها را در هفته اول تیر می‌رسند متوسط عملکرد درخت ۹۰ کیلوگرم و متوسط وزن میوه ۲۴ گرم است . شکل میوه قلبی صاف و رنگ آن زرشکی است هسته ای پیچیده به گوشت و رنگ گوشت زرشکی است میوه نرم و آبدار است .

 

 

گوجه   سلطانی-نهال گوجه   سلطانی-نهال گوجه   رقم  سلطانی-درخت گوجه   سلطانی-درخت گوجه   رقم سلطانی-نهال یکساله 1ساله گوجه   سلطانی-نهال دوساله 2ساله  گوجه   سلطانی-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   سلطانی-نهال سایز بزرگ گوجه   سلطانی-فروش نهال  گوجه   سلطانی-خرید نهال گوجه   سلطانی

 

5.گوجه سلطانی

تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده به ارتفاع ۶ متر رسیدن میوه در هفته آخر تیر ماه متوسط عملکرد درخت ۶۰ کیلوگرم است و وزن میوه ۴۰ کیلوگرم می باشد .میوه قلبی شکل صاف و رنگ میوه گلی با زمینه زرد رنگ طعم میوه شیرین کمی ملس و رنگ گوشت آن زرد است. هسته به گوشت چسبیده است .

 

 

گوجه    مراغه-نهال گوجه    مراغه-نهال گوجه   رقم   مراغه-درخت گوجه    مراغه-درخت گوجه   رقم  مراغه-نهال یکساله 1ساله گوجه    مراغه-نهال دوساله 2ساله  گوجه    مراغه-نهال سه ساله 3ساله  گوجه    مراغه-نهال سایز بزرگ گوجه    مراغه-فروش نهال  گوجه    مراغه-خرید نهال گوجه    مراغه

 

6.گوجه مراغه

تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده با متوسط ارتفاع 5/4 متر. میوه ها در هفته دوم تیر ماه می رسند. عملکرد درخت 75 کیلو گرم با وزن 5/17 گرم، شکل میوه گرد با رنگ قرمز مایل به جگری . طعم شیرین و نسج نرم و آبدار، هسته چسبیده به گوشت الست.

 

 

گوجه   سعدی-نهال گوجه   سعدی-نهال گوجه   رقم  سعدی-درخت گوجه   سعدی-درخت گوجه   رقم سعدی-نهال یکساله 1ساله گوجه   سعدی-نهال دوساله 2ساله  گوجه   سعدی-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   سعدی-نهال سایز بزرگ گوجه   سعدی-فروش نهال  گوجه   سعدی-خرید نهال گوجه   سعدی

7.گوجه سعدی

تیپ رشد جامی با شاخه های نسبتاً عمومی با متوسط ارتفاع 5/5 متر می باشد طول دوره گلدهی ۱۵ روز و متوسط عملکرد آم 60 کیلوگرم است. رنگ میوه قرمز مایل به جگری و شکل آن قلبی است. طعم میوه ملس، بافته آبدار، رنگ گوشت زرد و هسته چسبیده به گوشت است.