ارقام گواوا

ارقام  گواوا

ارقام گواوا به ۳ دسته مشخص تقسیم می شوند:

  1. ارقام دسری گواوا: میوه این ارقام دارای اسیدیته کم و غالبا دارای گوشت سفید رنگ و رنگ پوست جذاب هستند. از این گروه می توان ارقام مکزیکن کرم(Mexican Cream) ، روبی،-ایکس(Ruby X )، هنگ گنگ پینک(Hongkong pink) ، کلوم تون (Klom Toon )، وایت ایندیا(White Indian )، الله آباد سفیدا(Allahabad safeda )، سردار(Lucknow 49 (Sardar))، رد- فلشد(Red Fleshed )، چیتیدار(Chittidar )، سوپریم(- Supreme) و الیزابت(Elisabeth) نام برد.
  2. ارقام مناسب فرآوری گواوا: میوه این ارقام دارای اسیدیته بالا، رنگ گوشت قرمز یا صورتی و دارای مقادیر زیادی ضایعات گوشت میوه می باشند. از این گروه ارقام پینک اسید(Pink acid)، پاتیلو(Patillo) و کاهوا- کولا(Ka HuaKula )را می توان نام برد
  3. ارقام دومنظورهگواوا: میوه این ارقام دارای ویژگیهای حد واسط دو گروه هستند. ارقام بیومونت (Beaumont)  و فانریتیف(Fanretief) از این گروه هستند.

در هند دو نوع گواوا بر حسب رنگ گوشت میوه وجود دارد. ارقام با گوشت سفید و ارقام با گوشت قرمز. مهمترین ارقام هند عبارتند از:

 

گواوا الله آباد سفید-نهال گواوا الله آباد سفید-نهال گواوا رقم  الله آباد سفید-درخت گواوا الله آباد سفید-درخت گواوا رقم الله آباد سفید-نهال یکساله 1ساله گواوا الله آباد سفید-نهال دوساله 2ساله  گواوا الله آباد سفید-نهال سه ساله 3ساله  گواوا الله آباد سفید-نهال سایز بزرگ گواوا الله آباد سفید-فروش نهال  گواوا الله آباد سفید-خرید نهال گواوا الله آباد سفید

گواوا الله آباد سفید:

میوه ها درشت و گرد بوده و پوست میوه صاف است. گوشت میوه سفید و نرم در مرحله رسیدن بسیار شیرین و خوش طعم و تعداد بذر آن کم می باشد. یکی از بازار پسندترین ارقام هند است که دارای شهرت جهانی است.

 

گواوا 1 ان – کاپالی-نهال گواوا 1 ان – کاپالی-نهال گواوا رقم  1 ان – کاپالی-درخت گواوا 1 ان – کاپالی-درخت گواوا رقم 1 ان – کاپالی-نهال یکساله 1ساله گواوا 1 ان – کاپالی-نهال دوساله 2ساله  گواوا 1 ان – کاپالی-نهال سه ساله 3ساله  گواوا 1 ان – کاپالی-نهال سایز بزرگ گواوا 1 ان – کاپالی-فروش نهال  گواوا 1 ان – کاپالی-خرید نهال گواوا 1 ان – کاپالی

گواوا 1 ان – کاپالی( Ankapali): اندازه میوه متوسط، گوشت آن قرمز، بذرها نرم، میزان ویتامین ث این رقم ۳۹۳ میلی گرم در ۱۰۰ گرم میوه است.

 

گواوا بنگلور-نهال گواوا بنگلور-نهال گواوا رقم  بنگلور-درخت گواوا بنگلور-درخت گواوا رقم بنگلور-نهال یکساله 1ساله گواوا بنگلور-نهال دوساله 2ساله  گواوا بنگلور-نهال سه ساله 3ساله  گواوا بنگلور-نهال سایز بزرگ گواوا بنگلور-فروش نهال  گواوا بنگلور-خرید نهال گواوا بنگلور

بنگلور(Bangalore): میوه ها درشت، رنگ گوشت سفید با طعم خوب، میزان ویتامین ث ۲۵۹ میلی گرم در ۱0۰ گرم میوه می باشد.

 

گواوا چیتیدار-نهال گواوا چیتیدار-نهال گواوا رقم  چیتیدار-درخت گواوا چیتیدار-درخت گواوا رقم چیتیدار-نهال یکساله 1ساله گواوا چیتیدار-نهال دوساله 2ساله  گواوا چیتیدار-نهال سه ساله 3ساله  گواوا چیتیدار-نهال سایز بزرگ گواوا چیتیدار-فروش نهال  گواوا چیتیدار-خرید نهال گواوا چیتیدار

گواوا چیتیدار: میوه ها تقریبا گرد گوشت میوه سفید، پوست میوه صاف و نقاط قرمز رنگ روی آن، میزان ویتامین ث 240 میلی گرم در ۱۰۰ گرم میوه می باشد،شیرینی این رقم، بیش، از رقم الله آباد سفید است

 

گواوا هفشی-نهال گواوا هفشی-نهال گواوا رقم  هفشی-درخت گواوا هفشی-درخت گواوا رقم هفشی-نهال یکساله 1ساله گواوا هفشی-نهال دوساله 2ساله  گواوا هفشی-نهال سه ساله 3ساله  گواوا هفشی-نهال سایز بزرگ گواوا هفشی-فروش نهال  گواوا هفشی-خرید نهال گواوا هفشی

هفشی(Hafsh) : میوه ها کروی شکل، با پوست نازک و اندازه نسبتاً بزرگ ، گوشت میوه قرمز رنگ با طعم و عطر خوب، بذرها سخت و تعداد آن کم است میزان ویتامین ث حدود  ۱۰۸ میلی گرم در ۱۰۰ گرم میوه است.

 

گواوا  سردار-نهال گواوا  سردار-نهال گواوا رقم   سردار-درخت گواوا  سردار-درخت گواوا رقم  سردار-نهال یکساله 1ساله گواوا  سردار-نهال دوساله 2ساله  گواوا  سردار-نهال سه ساله 3ساله  گواوا  سردار-نهال سایز بزرگ گواوا  سردار-فروش نهال  گواوا  سردار-خرید نهال گواوا  سردار

گواوا سردار:

میوه ها درشت، مخروطی شکل، رنگ گوشت سفید با عطر و طعم خوب و میزان ویتامین ث ۱۲۸ میلی گرم

در ۱۰۰ گرم میوه می باشد.

 

گواوا ناگپور بدون بذر-نهال گواوا ناگپور بدون بذر-نهال گواوا رقم  ناگپور بدون بذر-درخت گواوا ناگپور بدون بذر-درخت گواوا رقم ناگپور بدون بذر-نهال یکساله 1ساله گواوا ناگپور بدون بذر-نهال دوساله 2ساله  گواوا ناگپور بدون بذر-نهال سه ساله 3ساله  گواوا ناگپور بدون بذر-نهال سایز بزرگ گواوا ناگپور بدون بذر-فروش نهال  گواوا ناگپور بدون بذر-خرید نهال گواوا ناگپور بدون بذر

گواوا ناگپور بدون بذر ((Nagpur seed less:

 اندازه میوه متوسط، پوست نازک و به رنگ زرد، قسمت قاعده کالیکس متورم،  رنگ گوشت سفید، بدون بذر، عطر و طعم خوب و میزان ویتامین ث ۲۴۰ میلی گرم  در ۱۰۰ گرم میوه است.

 

گواوا گوشت قرمز -نهال گواوا گوشت قرمز -نهال گواوا رقم  گوشت قرمز -درخت گواوا گوشت قرمز -درخت گواوا رقم گوشت قرمز -نهال یکساله 1ساله گواوا گوشت قرمز -نهال دوساله 2ساله  گواوا گوشت قرمز -نهال سه ساله 3ساله  گواوا گوشت قرمز -نهال سایز بزرگ گواوا گوشت قرمز -فروش نهال  گواوا گوشت قرمز -خرید نهال گواوا گوشت قرمز 

گواوا گوشت قرمز (Red fleshed)

اندازه میوه ها متوسط 9و رنگ گوشت قرمز، تقریبا گرد، سطح پوست صاف، بذرها نرم، میوه ها با طعم بسیار شیرین و میزان ویتامین ث ۳۸۶ میلی گرم در 100 گرم میوه است.

 

گواوا شهرانپور -نهال گواوا شهرانپور -نهال گواوا رقم  شهرانپور -درخت گواوا شهرانپور -درخت گواوا رقم شهرانپور -نهال یکساله 1ساله گواوا شهرانپور -نهال دوساله 2ساله  گواوا شهرانپور -نهال سه ساله 3ساله  گواوا شهرانپور -نهال سایز بزرگ گواوا شهرانپور -فروش نهال  گواوا شهرانپور -خرید نهال گواوا شهرانپور 

گواوا شهرانپور بدون بذر(Saharnpurseedless):   

اندازه میوه ها کوچک تا متوسط با رنگ پوست زرد، گوشت میوه سفید رنگ و با طعم خوب، تعداد بذر بسیار کم و میزان ویتامین ث ۲۵۰ میلی گرم  در 100 گرم میوه است.

 

 

گواوا سلکشن شماره ۸-نهال گواوا سلکشن شماره ۸-نهال گواوا رقم  سلکشن شماره ۸-درخت گواوا سلکشن شماره ۸-درخت گواوا رقم سلکشن شماره ۸-نهال یکساله 1ساله گواوا سلکشن شماره ۸-نهال دوساله 2ساله  گواوا سلکشن شماره ۸-نهال سه ساله 3ساله  گواوا سلکشن شماره ۸-نهال سایز بزرگ گواوا سلکشن شماره ۸-فروش نهال  گواوا سلکشن شماره ۸-خرید نهال گواوا سلکشن شماره ۸

گواوا سلکشن شماره ۸(Selection) :

این رقم حاصل انتخاب بین نتاج خود گرده افشان رقم الله آباد سفید است.  اندازه درختان حاصله متوسط و محصول دهی آنها خیلی زیاد است. درختان پیوندی ۸ ساله این رقم ۸۰-۷۰ کیلوگرم میوه در هر درخت تولید می کنند. میوه ها دارای سطح صاف، خیلی شیرین و میزان TSSآنها ۱۲ تا 5/12 است. متوسط وزن میوه ها ۲۰۰-۱۸۰ گرم می باشد. میزان بذر این رقم اندک و بذرها نرم هستند. رنگ گوشت میوه سفید، قدرت انبارمانی این رقم بالاست.

 

 

گواوا هیبرید یک-نهال گواوا هیبرید یک-نهال گواوا رقم  هیبرید یک-درخت گواوا هیبرید یک-درخت گواوا رقم هیبرید یک-نهال یکساله 1ساله گواوا هیبرید یک-نهال دوساله 2ساله  گواوا هیبرید یک-نهال سه ساله 3ساله  گواوا هیبرید یک-نهال سایز بزرگ گواوا هیبرید یک-فروش نهال  گواوا هیبرید یک-خرید نهال گواوا هیبرید یک

گواوا هیبرید یک(Hybri):

هیبرید جدید حاصل تلاقی بین رقم الله آباد سفید و رقم تریپلوئید است. اندازه درخت متوسط تا بزرگ، میزان محصول زیاد و درختان پیوندی ۸ ساله آن ۸۰-۷۰ کیلوگرم میوه تولید می کنند. وزن متوسط میوه ۲۰۰- ۱۸۰ گرم و بذور آن نرم است. رنگ گوشت سفید، TSS آن ۱۲ و کیفیت انبارمانی آن خوب و میزان ویتامین ث آن بالا است.

علاوه بر هیبریدهای ذکر شده، ۵ هیبرید دیگر به نام های هیبرید ۴۵، ۵۳،58،84 و 105 از دورگ گیری بین الله آباد سفید و سردار، توسط موسسه تحقیقات باغبانی هند تولید شده اند که کیفیت میوه آنها عالی و تعداد بذر کمی دارند . متوسط وزن میوه این هیبریدها ۲۰۰-۱۸۰ گرم است. هیبرید دیگری با نام هیبرید ۱۶۱ نیز از دورگ گیری بین ارقام الله آباد سفید و آپل کولر(Apple colour) تولیدشده که رنگ پوست آن مثل سیب بسیار جذاب بوده و دارای عطر و طعم عالی وبذر های نرم می باشد (۴۰). در بین ارقام گواوا ارقام الله آباد سفید و سردار معروف به لنکو (Lacknow از مهمترین ارقام تجاری و عامه پسند در هند هستند. درختان الله آباد سفید متوسط و دارای تاج فشرده هستند. در رقم سردار درختان نسبتاً پا کوتاه بوده و رشته گسترده با تاج پهن دارند. هر دو رقم پر محصول و کیفیت میوه آن ها  خوب است. مهمترین ویژگی ها در برنامه های به نژادی و انتخاب ارقام گوارا عبارتند از: محصول زیاد، کیفیت مناسب (طعم و عطر خوب، میزان ویتامین ث و کم بودن تعداد بذر) پاکوتاهی و مقاومت به آفات و بیماری ها. در برنامه های تولید محصول ارگانیک دو ویژگی آخر بسیار مهم هستند.